Cantargia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknadNasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Cantargia AB:s (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (CANTA) och ISIN-kod (SE0006371126). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i Cantargia behöver inte vidta några åtgärder i samband med avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till 24 september 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till 25 september 2018.

Cantargia har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet avses att offentliggöras i god tid före första dag för handel på huvudmarknaden.

“En notering på huvudlistan har varit ett viktigt mål för Cantargia under 2018. Vi är glada över att avslutat det här projektet och ser framemot flytten till en reglerad marknad”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. 

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg [at] cantargia.com

Cantargia