Systematiskt arbetsmiljöarbete - en chefsfråga och ett chefsansvar

13 nov '18
Tid
08:30 - 12:00
Plats
Hörsalen, Medicon Village
Arrangör
Arbetsmiljökonsult L. Harrysson HB

Föreläsare vid seminariet är arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, en av Sveriges absolut ledande experter inom det arbetsrättsliga området och med unik förmåga att engagera sina åhörare.

En chef måste veta vad som menas med ansvar och för vad man är ansvarig. Chefen är en företrädare för arbetsgivaren och skall på ett rätt sätt kunna ”plantera ut” arbetsmiljöuppgifter inom sitt arbetsområde.

Redan den 1 juli 2001 började föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) att gälla. Kraven på arbetsgivare att arbeta aktivt och på ett systematiskt sätt med arbetsmiljön har därefter successivt skärpts.

Chefen skall ha kunskaper om arbetsmiljöregler och om förhållanden som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall. Bristfälliga förhållanden skall åtgärdas. En årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet skall ske.

Förebyggande av ohälsosam arbetsbelastning och att hindra kränkande särbehandling skall ingå som en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. Nya och tydligare regler för detta trädde ikraft den 31 mars 2016.

Nya regler om sanktionsavgifter trädde ikraft 1 juli 2014. Maxavgiften vid överträdelser kan bli upptill 1 miljon kronor

Målgrupp

Seminariedagen vänder sig i första hand till företagsledare och linjechefer. Även skyddsombud och andra med intressen i företagets hantering av arbetsmiljöfrågor kan ha stort utbyte av dagen.

Program

Se nedladdningsbar PDF härintill.

Kostnad

1 620 kr per deltagare exkl. moms. Vid anmälan av 5 deltagare eller flera är kostnaden 1300 kr per deltagare exkl. moms. Medicon Village medlemmar erhåller rabatt - läs mer på intranätet Village Inn (kräver inloggning)

Anmälan

Se nedladdningsbar PDF härintill. Sista anmälningsdag är 2018-11-06

 

Kontaktinformation

Har nu några frågor så kontakta Lennart Harrysson, kursansvarig, tel.nr. 070-814 91 97

Filer

inbjudan_till_seminariet_systematiskt_arbetsmiljoarbete_2018-11-13_med_arbetsrattsjurist_tommy_iseskog.pdf