Framtiden

Nybyggnation - Byggnad 601

Allt är framtid

På Medicon Village handlar allt om framtiden - om forskning, om produkter som ännu inte finns, om metoder och tjänster som hela tiden utvecklas. Om insikter och möjligheter. Det är det som är så spännande med life science. Och det är det som 2800 personer har för ögonen varje dag på Medicon Village. På Medicon Village skapar vi tillsammans de möjligheter som krävs för framsteg och tillväxt.

Katalysator

Betrakta gärna organisationen Medicon Village som en katalysator för all forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs här. Vi förfinar ständigt vårt innovationsekosystem så att fler aktörer kan träffa varandra och driva en idé mot ett nytt bolag och nya produkter.

Infrastruktur som fortsätter växa

Visionsbild över nytt kontorshus på Medicon Village

Medicon Village har vuxit snabbt. Nu finns här mer än 180 företag och organisationer med cirka 2800 medarbetare. De 132 000 kvm yta vi förfogar över är snart fullt uthyrda. Men behovet hos forskare, innovatörer och entreprenörer att finnas i en miljö där det gränsöverskridande sättet att jobba är inte mättat. I direkt anslutning till nuvarande område planeras en ny infrastruktur – både flexibla kontorsytor, mötesplatser och laboratorier. Men också bostäder, vägar och annat.

Hållbar energi då världens första ectogrid™ byggs på Medicon Village

En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i Medicon Village verksamhet minskar hela områdets energibehov drastiskt. Byggnationen sker etappvis med start under hösten 2017. Vad gäller forskningsparken Medicon Village i Lund har hösten 2020 drygt hälften av fastigheterna anslutits till ectogrid, och behovet av tillförd energi minskar stadigt.  I slutet av 2021 beräknas andelen tillförd energi ha minskat med drygt 50 procent och när anläggningen är helt implementerad är målsättningen 80 procent. Tack vare ectogrid™ beräknas koldioxidutsläppen minska med upp till 60 procent jämfört med en konventionell fjärrvärmelösning.