Medicon Village Science Park först ut med ny energilösning

 

E.ON lanserar en innovation som tar vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan.

Först ut i världen med att använda den nya tekniken är Medicon Village Science Park. En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i verksamheten minskar hela områdets energibehov drastiskt. Med de kostnadsbesparingar Medicon Village gör tack vare ectogrid™ skapas bättre förutsättningar för att pengar går tillbaka till forskning och innovation.

− Vi tror att vår uppfinning kan förändra den globala marknaden för uppvärmning och kyla i städerna, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON.

Det blir enklare för kunden och bättre för miljön när energin används effektivare. Systemet, som heter ectogrid™, kombinerar systemtanken från fjärrvärme och fjärrkyla samt värmepumpars höga verkningsgrad på ett innovativt sätt som resulterar i en energilösning med närmast obefintliga energiförluster.

– Genom att energibehoven balanseras tas energin tillvara maximalt och det sammankopplade området behöver betydligt mindre tillförd energi, säger Per Rosén som utvecklat systemet och arbetar som specialist på E.ONs avdelning Business Innovation.

Världens första ectogrid™ byggs på Medicon Village Science Park

En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i Medicon Village verksamhet minskar hela områdets energibehov drastiskt. Byggnationen sker etappvis med start under hösten 2017 och 2020 beräknas samtliga byggnader att vara anslutna till systemet. Redan efter första etappen kommer systemet att generera lägre energikostnader.

Lundasamarbete ursprung till projektet

Samarbetet mellan E.ON och Medicon Village har sitt ursprung i Future by Lund, Lunds Kommuns Vinnova-finansierade plattform. Plattformen samlar över 60 deltagare från företag, kommun och näringsliv för att arbeta med smarta och hållbara städer. Inom gruppen skapar man annorlunda samarbeten för att hitta nya lösningar och innovationer som ofta inte hade varit möjliga för en ensam aktör.

Läs mer om historien bakom projektet