Arbets- och miljömedicin Syd

Arbets- och miljömedicin har kompetens inom beteendemedicin, epidemiologi, miljömedicin, ergonomi, luftvägssjukdomar, yrkes- och miljöhygien, analys av miljögifter och metaller i människa och natur samt markörer för sjukdom. Vi arbetar bland annat med rutinmässigt utförda serviceanalyser, nya analysmetoder som utvecklas kontinuerligt, och har en beredskap för att snabbt utveckla och analysera substanser vid akuta situationer.
Våra tre främsta uppgifter är att:

* Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
* Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
* Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området. Vi anordnar en rad utbildningsaktiviteter.

046-17 31 85