Bionamic

Bionamic utför tjänster inom dataanalys och resultattolkning inom life science. Projekt kan vara baserade på antingen datasetsnivå – där frågeställningen rör ett eller flera specifika dataset insamlat för att svara på en specifik fråga – eller på processnivå, där målet är att ta fram en strategi och verktyg för att kunden framgent ska kunna hantera, kombinera och analysera data som genereras av en eller flera assays.