Vårt koncept

”People don´t buy what you do, they buy why you do it.”

(Simon Sinek, managementkonsult, författare)

Gränsöverskridande samarbete för människors hälsa och bättre liv

Citatet här ovan är ett sätt att se på marknadsföring och företagande. Vi tycker att det passar väl in på verksamheten här på Medicon Village. Både när det gäller organisationen Medicon Village, de enskilda företag och organisationer som finns här och alla tillsammans.

Den övergripande missionen skriver vi så här: Medicon Village erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande så att värden skapas för människors hälsa och bättre liv. 

 

Möten på Medicon Village

Här finns alltså ett viktigt ”why” som drivkraft: att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapar vi förutsättningar och möjligheter för att nå dit.

Nätverksmiljö och framtidsfabrik

Alla kan hjälpa varandra, utbyta erfarenheter, lära av varandra. Det är också grundtanken med Medicon Village som science park – att vara ett kluster där en förtätning av kompetenser skapar synergier för att bolag ska kunna växa och utvecklas i snabbare takt än om de verkade var för sig. Det är en öppen innovationsmiljö där breda samarbeten är möjliga för forskarna såväl som för det lilla och det stora företaget.

För forskare, innovatörer, entreprenörer, och alla andra som verkar inom life science, är ”byn” på många sätt att betraktas som en framtidsfabrik där hela kedjan finns. Från forskning till innovation och företagande.

Hela människan

Life science är ett lika brett som djupt område. På Medicon Village är hela människan i fokus, både kropp och själ – betjänad av mer än 150 medlemmar med drygt 2200 medarbetare. För att alla som är verksamma här ska kunna få ut sin fulla kapacitet fungerar Medicon Village både som plattform och katalysator för medlemmarna och medarbetarna, men också för andra som kan dra nytta av – och bidra till – den verksamhet som bedrivs här.

 

Forskare från Lunds universitet på Medicon Village

 

Forskning i världsklass

Medicon Village, tillsammans med BMC, ESS, MAX IV-laboratoriet och andra aktörer utgör en unik koncentration av forskning och utveckling. Verksamheterna har en tydlig mission och en riktning mot att förändra och förbättra. Här finns många olika verksamheter, men på ett sätt är alla lika. De kompetenser som finns på Medicon Village representerar vetenskaplig och entreprenöriell toppklass. Och alla jobbar i det godas tjänst. Olika men ändå tillsammans blir vi – starkare tillsammans!

Områden – hälso- och värdekedjan

Figuren nedan illustrerar på ett övergripande sätt verksamheten på Medicon Village. De stora medicinska områdena är cancer, diabetes, luftvägs- och lungsjukdomar och inflammation. Hela hälsokedjan är representerad bland medlemmarna på Medicon Village – från aktörer inom prevention och diagnostik till behandling och vård. Det praktiska arbetet är sedan heltäckande från forskning, innovation och företagande – det vill säga från idé till verklighet av en metod, tjänst eller produkt.

 

Hälsokedja, Värdekedja och indikationer